Zikmunda Wintra 21, Plzeň
+420 728 471 516
info@ptinspekce.cz

Revize elektrických instalací a zařízení

dle zákona číslo 262/2006 Sb.

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Povinnost provádět revize EZ je stanovena především zákoníkem práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a to v § 101 odstavec 1.. Dále zákonem číslo 309/2006 Sb. v § 2, podle kterého je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí přijímáním opatření k prevenci rizik a v § 4, který zaměstnavateli ukládá, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Dalším právním předpisem, který v § 3 a § 4 vyžaduje od zaměstnavatele stanovení termínů, lhůt a rozsahů kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukcí technického vybavení pracoviště je nařízení vlády číslo 101/2005 Sb..

Neméně pádným argumentem pro provádění revizí je zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve kterém jsou v § 20 uvedeny sankce, kterými může být fyzická a právnická osoba sankciována, nedodrží-li požadavky na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu, a nedodrží-li lhůty na odstranění závad zjištěných při kontrole zařízení.

Povinnost provádět revize technických zařízení je zohledněna v mnoha dalších právních předpisech. Můžeme jmenovat nařízení vlády číslo 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dále pak zákon číslo 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhláška číslo 73/2010 Sb., ve které se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovuje některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Mimo zaměstnavatelskou sféru za stav technických zařízení (tedy i elektrických) a jejich údržbu, kontroly a revize odpovídá podle občanského zákoníku vlastník takového zařízení. Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno, je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitostí provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny.

Revize elektrických zařízení se provádějí z důvodu, aby se minimalizovala rizika spojená s jejich provozem a zajistila se bezpečnost osob, zvířat a majetku při jejich provozu. Dále také z důvodu, aby jejich majitel měl odborný posudek o aktuálním stavu elektrických zařízeních.

SLUŽBY PTI V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM REVIZÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 • revize elektrických instalací objektů a elektrických zařízení všech napěťových hladin včetně instalací v

objektech s možným výskytem výbušné atmosféry – ve smyslu ČSN 33 1500, podle metodik v ČSN 33 2000-6 ed.2 a ČSN EN 60079-17 ed.4

 • revize hromosvodů (nově ochranného systému proti úderu blesku LPS) včetně LPS instalovaných na objektech s možným výskytem výbušné atmosféry, ve smyslu ČSN 33 1500, podle metodik ČSN 34 1390 a ČSN EN 62 305-1 až 4
 • revize elektrických strojů ve smyslu ČSN 33 1500, podle metodik z ČSN 33 2000-6 a ČSN EN 60204-1
 • revize elektrických spotřebičů a el. ručního nářadí ve smyslu ČSN 33 1600 ed.2
 • revize fotovoltaických elektráren (FVE) a malých vodních elektráren (MVE), měření parametrů sítě a kompenzace.
 • analýza parametrů elektrizační soustavy a měření zpětných vlivů spotřebičů na elektrizační soustavu (činný, jalový a zdánlivý výkon, harmonické zkreslení napětí a proudu THD, flicker), ve smyslu ČSN EN 50160, ČSN EN IEC 61000-3-2 a ČSN EN 61000-3-3
 • měření rezistence (odporu) různých povrchů podlah.
 • měření intenzity osvětlení v průmyslu, na pracovištích a v domácnostech

Pro naše klienty dále poskytujeme:

 • technickou podporu s vypracováním protokolu o určení vnějších vlivů na elektrickou instalaci, ve smyslu ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3,
 • zajistíme posouzení el. instalace od organizace TIČR ve smyslu vyhl. č. 73/2010 Sb
 • provádíme školení zaměstnanců k §3 – 8, vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Produktový list ke stažení