Zikmunda Wintra 21, Plzeň
+420 728 471 516
info@ptinspekce.cz

Elektrická bezpečnost – LVD

dle NV. č. 118/2016 Sb . (směrnice 2014/35/EU)

Certifikace výrobků, CE, Posuzování shody (CE)

Elektrické zařízení, určená pro použití v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1 000 V a pro stejnosměrný proud od 75 do 1 500 V, může být uvedeno na trh pouze tehdy jestliže splňuje technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (směrnice 2014/35/EU) a pokud bylo vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad bezpečnosti platných v Evropských společenstvích. Elektrické zařízení při jeho správné instalaci, údržbě a používání k účelu, pro který bylo vyrobeno, nesmí ohrozit zdraví a bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetek.

Posouzení shody podle nařízení vlády č. 118/2016 Sb. probíhá postupem interního řízení výroby podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Výrobce vypracovává technickou dokumentaci obsahující mimo jiné také analýzu rizik, zajistí shodu vyráběných elektrických zařízení s touto technickou dokumentací, opatří zařízení označením CE a vydá ES prohlášení o shodě.

SLUŽBY PTI V SOUVISLOSTI
S POSUZOVÁNÍM SHODY
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

  • zkoušení a měření parametrů EZ v laboratoři
  • protokoly zkušební laboratoře jsou součástí procesu interního řízení výroby podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb.
  • dobrovolná certifikace certifikačním orgánem pro výrobky – certifikát typu/výrobku
  • technická inspekce – inspekční zprávy, inspekční certifikáty
  • udělování licencí na dobrovolnou certifikační značku „PTI ověřená bezpečnost“
  • PTI uděluje licenci na užívání značky kvality, která je poskytována výrobkům, u nichž byla certifikací prokázána vysoká úroveň bezpečnostních a kvalitativních parametrů a formou inspekčních návštěv také splnění předpokladů výrobce pro trvalé dodržování kvality.
  • standardizační služby – rešerše norem, analýzy technických informací (manuály, technická dokumentace)

Produktový list ke stažení