Zikmunda Wintra 21, Plzeň
+420 728 471 516
info@ptinspekce.cz

Kontroly technických zařízení

Prvních deset zákazníků marketingové akce Sklik běžící od 08.02.2021 pro tento produkt získá slevu 20% !!!

Prvních deset zákazníků marketingové akce pro tento produkt získá slevu 20% !!

dle NV č. 378/2001 Sb., v návaznosti i na NV č. 101/2005 Sb.

POVINNOSTI KONTROLY

Povinnost provádět kontroly provozovaných technických zařízení pravidelně je v právním řádu ČR zakotvena v prováděcím předpisu §4, zákona č. 309/2006 Sb., kterým je NV č. 378/2001 Sb., v návaznosti i na NV č. 101/2005 Sb., a to v rozsahu stanoveném průvodní dokumentací od výrobce nebo místním provozním bezpečnostním předpisem s maximální periodou 12-ti měsíců, nebo vždy po provedených opravách, úpravách, popř. přemístění zařízení na jiné stanoviště.

Předmětem periodické kontroly je ověření skutečného stavu technického zařízení s průvodní dokumentací a dodržení požadavků NV č. 378/2001 Sb § 3. Jedná se zejména o kontrolu:

  • ověření zda zařízení je používáno k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací výrobce
  • ověření zda při provozu nedošlo k úpravám a zásahům do konstrukce zařízení, které by měly negativní vliv na bezpečnost obsluhy a nejsou schváleny nebo odsouhlaseny výrobcem stroje (jsou v rozporu s ES prohlášením stroje) a to včetně kontroly ochrany proti neelektrickým nebezpečím, která mohou být vytvářena elektrickými zařízeními.

Pravidelné kontroly

Nabízíme pravidelné kontroly všech technických zařízení, které používáte, včetně vyhotovení požadované dokumentace právními předpisy.

Výpis těch nejfrekventovanějších:

  • strojní zařízení – kontrola technického stavu dle průvodní dokumentace od výrobce, protokoly o kontrole. V případě neexistence dokumentace od výrobce pro Vás zajistíme vypracování místního provozního bezpečnostního předpisu se záznamníkem kontrol a nejdůležitějšími kontrolními úkony, včetně určení jejich periodicity na základě Vašich místních podmínek,
  • nářadí – kontrola technického stavu, protokoly o kontrole,
  • kontrola ručních manipulačních prostředků – mechanických, elektrických, pneumatických, hydraulických, plynových a podobně, jako jsou paletizační vozíky, čtyřkolové vozíky, dvoukolové vozíky, speciální vozíky, přepravní prostředky na materiál, protokoly o kontrole.

Produktový list ke stažení