Zikmunda Wintra 21, Plzeň
+420 728 471 516
info@ptinspekce.cz

Bezpečnost strojních zařízení – MD

dle NV č. 176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/EU)

Certifikace výrobků, CE, Posuzování shody (CE)

Jak uvést strojní zařízení na trh

Strojní zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy jestliže splňuje technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/EU) a pokud bylo vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad bezpečnosti platných v Evropských společenstvích. Strojní zařízení při jeho správné instalaci, údržbě a používání k účelu, pro který bylo vyrobeno, nesmí ohrozit zdraví a bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetek. Posouzení shody podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb. probíhá postupem interního řízení výroby podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení (popř. postupem ES přezkoušení typu, nebo postupem komplexního zabezpečování jakosti). Výrobce vypracovává technickou dokumentaci obsahující mimo jiné také analýzu rizik, zajistí shodu vyráběných strojních zařízení s touto technickou dokumentací, opatří zařízení označením CE a vydá ES prohlášení o shodě.

Jak uvést strojní zařízení do provozu

Kontrola bezpečnosti strojního zařízení je povinná po každé instalaci a před prvním uvedením do provozu. Požadavky na tuto kontrolu jsou stanovené zejména v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Protokol o kontrole musí být uchován po celou dobu provozu zařízení.


SLUŽBY PTI V SOUVISLOSTI
S POSUZOVÁNÍM SHODY
STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

  • zkoušení a měření parametrů SZ v laboratoři, u výrobce, nebo v místě instalace
  • protokoly zkušební laboratoře jsou součástí procesu interního řízení výroby podle přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
  • dobrovolná certifikace certifikačním orgánem pro výrobky – certifikát typu/výrobku
  • technická inspekce – inspekční zprávy, inspekční certifikáty
  • udělování licencí na dobrovolnou certifikační značku „PTI ověřená bezpečnost“
  • PTI uděluje licenci na užívání značky kvality, která je poskytována výrobkům, u nichž byla certifikací prokázána vysoká úroveň bezpečnostních a kvalitativních parametrů a formou inspekčních návštěv také splnění předpokladů výrobce pro trvalé dodržování kvality.
  • standardizační služby – rešerše norem, analýzy technických informací (manuály, technická dokumentace)

Produktový list ke stažení