Zikmunda Wintra 21, Plzeň
+420 728 471 516
info@ptinspekce.cz

Tlaková zařízení

Revizní činnosti dle vyhl. č. 18/1979 Sb. a ČSN 690012

Tlakové nádoby stabilní

Tlakové nádoby stabilní patří k technickým zařízením s velmi vysokým stupněm provozního rizika. V průběhu celé životnosti tlakového zařízení platí pro zajištění bezpečného provozu pravidla pro minimalizaci rizik. Tyto úkony mohou dodavatelsky provádět jen subjekty s Oprávněním k takovým činnostem, vydaným Organizací státního odborného dozoru TIČR.

Plzeňská technická inspekce s.r.o. je držitelem Oprávnění k provádění revizí a zkoušek provozovaných tlakových zařízení ev.č.: 0343/4/20/TZ-R-PK1, HK2,NA vydané organizací státního odborného dozoru TIČR a nabízí Vám nabízí komplexní služby v oboru zajištění minimalizace provozních rizik provozovaných Tlakových nádob stabilních.

Jsou to především:

  • výchozí revize – provozní revize
  • vnitřní revize – zkoušky těsnosti
  • tlakové zkoušky
  • zkoušky těsnosti
  • provozní revize

PTI zpracuje harmonogram revizí a zkoušek a převezme smluvní odpovědnost za dodržování termínů provedení.

PTI zajistí odbornou způsobilost pracovníků odpovědných za bezpečný a hospodárný provoz nádob a kvalifikaci obsluh nádob dle požadavků platných předpisů a v požadovaných termínech.

PTI vypracuje provozní pokyny a doporučí provozovateli optimální zajištění obsluhy, údržby a dalších případných provozních podmínek tlakového zařízení.

PTI provede kontrolu průvodní technické dokumentace a v případě potřeby doplní nekompletní dokumentaci o skutečnosti požadované předpisy.

PTI stanoví stupeň provozního opotřebení. Doporučí opatření při zajištění oprav, rekonstrukcí případně náhrad tlakových zařízení, či jejich částí, provozní či tlakové výstroje.

PTI provádí veškeré inspekční činnosti /revize a zkoušky/v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17020 – Požadavky pro činnosti různých orgánů provádějících inspekci.

PTI spolupracuje s předními odborníky z oboru tlakových zařízení. Provede konzultační a poradenskou činnost v potřebném rozsahu.

Produktový list ke stažení