Zikmunda Wintra 21, Plzeň
+420 728 471 516
info@ptinspekce.cz

Technická inspekce a certifikace

Divize pracuje od roku 2006. Zajišťuje pro zákazníky veškeré služby spojené s péčí o skupiny technických zařízení s velmi vysokým a vysokým stupněm provozního rizika, včetně zavádění a zajištění cerifikace systémů řízení jakosti, které s těmito činnostmi přímo souvisí či na ně navazují. 

Uvedené činnosti provádíme kvalifikovaným personálem s dlouhodobými zkušenostmi z uvedené oblasti. Výsledné dokumenty jsou pak zajištěny renomovanými akreditovanými, autorizovanými či notifikovanými subjekty.

 

Nabízíme především:

 

1. Zajištění komplexní jakosti v oblasti svařování, a to i u výrobků v regulované sféře /PED, JE atd./

– Zajištění odborné způsobilosti svářečského personálu

– Zajištění technologických postupů svařování a jejich schválení určeným subjektem /WPQR/

– Zajištění vybudování a certifikace systému řízení jakosti dle norem řady 3934, 1080, 15085, 1090 atd.

Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány ve spolupráci s renomovanými akreditovanými a autorizovanými subjekty a v součinnosti se Spolkem pro jakost ve svařování.

 

2. Zajištění komplexní technické péče o provozovaná technická zařízení s vysokým provozním rizikem – VTZ dle požadavků vyhl. ČUBP.

– Plynová, Tlaková, Zdvihací, Eletrická

Výstupní dokumenty prováděných kontrolních prohlídek, zkoušek a revizí jsou vydávány v souladu s požadavky obecně závazných předpisů platných v ČR.

Kontrolní prohlídky a zkoušky provedeme také na veškerých strojních zařízeních dle požadavků platné legislativy.

 

3. Zajištění komplexního technického servisu pro dodavatele pro oblast Jaderné energetiky dle požadavků vyhl.č. 358/2016 Sb. Výstupní dokumenty jsou vydávány ve spolupráci s autorizovanou osobou pověřenou ÚNMZ k výkonu autorizované činnosti.

4. Posouzení či certifikace systémů řídících jakost dle evropských standardů řady norem 9001, 14001, 18001 atd.

Výstupní dokumenty mohou být dle požadavku zákazníka vydávány ve spolupráci s akreditovanými subjekty.

5. V rámci evropských programů P4 /Průmyslová revoluce P 4.0/ se naše firma podílí na vývoji elektronických nástrojů pro zavádění procesů automatizace, robotizace a digitalizace kontrolních, inspekčních a certifikačních procesů.

6. Pro startující podnikatelské subjekty, živnostníky a malé a střední podniky poskytujeme služby s nadstandardními slevami.